Antun Janković (1729. – 1789.)

Rodio se 1729. u Pečuhu, a umro je 1789. i sahranjen u Čepregu. Osnivač današnjeg Daruvara. Između 1750. i 1760. dolazi u posjed Daruvara, tadašnjeg Podborja, zajedno sa Siračom i Pakracom, dok mu je glavno imanje Čepreg u Ugarskoj.

Ovim golemim posjedom stekao je pravo na tri glasa u Ugarskom saboru. Bio je politički veoma aktivan, a neko vrijeme bio je veliki župan požeške županije.

1765. dobiva pridjev svome prezimenu „de Daruvar“- daruvarski, a Podborje mijenja svoj naziv u Daruvar, jer su Jankovići imali u svom obiteljskom grbu ždrala.

Antun Janković je sebi u Podborju dao izgraditi dvorac imenom Daruvar (Ždralovgrad) sa 60 prostorija i velikim perivojem od 1771.-1777.  za koji je tadašnji istraživač i putopisac Friedrich Wilhelm von Taube napisao: „To je dvor najljepši u cijeloj kraljevini, pa se ne bi trebao ni u Beču sakrivati“. Budući da je već tada postojalo nekoliko kuća južno od dvorca, ime Daruvar proširilo se i na taj dio naselja. U njegovo vrijeme gradi se i Antunova kupka te današnja katolička crkva. Nije imao muških potomaka te ga nakon smrti nasljeđuje brat Ivan.

Prethodna Ulje od lješnjaka
Sljedeća Ivan Janković (1731. - 1798.)

Comments are closed.

Bit će da je do miša ...